Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług na najwyższym poziomie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej. ×
     

Tel.: +48 (22) 115 32 64              E-mail: biuro@protegosecurity.eu            Nr koncesji MSWiA:  L-0322/13

 

Full range of...

SECURITY SERVICE ONLY WITH US!


WIĘCEJ

Close...

PROTECTION WITH OUR COMPANY!


WIĘCEJ

We ensure...

YOUR SAFETY!


WIĘCEJ

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DZIAŁU OCHRONY OSÓB I MIENIA:

 

 -  Pion Ochrony Fizycznej,

 -  Załogi Kontrolno-Interwencyjne,

 -  Całodobowa  Stacja Monitorowania

 

 

PION OCHRONY FIZYCZNEJ

 

        Pion Ochrony Fizycznej to zespół realizujący całodobowo stałą i doraźną ochronę osób i mienia.

W skład Pionu Ochrony Fizycznej wchodzą:

- Agenci Ochrony –pełnią ochronę w systemie zmianowym, który dostosowany jest do zakresu czynności objętych kontraktem. Grafiki pracy  układane są w sposób, by agenci ochrony byli wypoczęci i mogli całą swoją uwagę poświecić wykonywanym obowiązkom. Zapewniamy odpowiedni dobór agentów z udokumentowanym przeszkoleniem BHP oraz przeszkoleniem przeciwpożarowym. Z chwilą rozpoczęcia współpracy wyznaczeni Koordynatorzy przystępują do szkolenia agentów z obsługi systemu monitoringu działającego na terenie chronionego obiektu oraz do szkolenia stanowiskowego z obowiązków wymaganych na obejmowanym posterunku i opisanych w Instrukcji Ochrony Obiektu.

- Szef Zmiany - codziennie sprawdza oraz weryfikuje wykonywanie ustalonych procedur na chronionym obiekcie, koordynuje zadania agentów na poszczególnych posterunkach ochrony, odpowiada za ich punktualność i schludny wygląd oraz kulturalne zachowanie wobec pracowników zleceniodawcy, gości oraz klientów. Kontroluje porządek i stan wyposażenia na posterunkach oraz prowadzi bieżącą dokumentację, m.in. dobowe raporty ochrony. W sytuacji nadzwyczajnej ma obowiązek poinformować przedstawiciela zleceniodawcy oraz Koordynatora Ds. Ochrony co istotnego wydarzyło się na terenie obiektu w ciągu minionej doby.

- Koordynator Ds. Ochrony – posiada Licencję Pracownika Ochrony Fizycznej, odpowiada za przydzielenie Agentów Ochrony  na poszczególne posterunki oraz planuje harmonogram pracy i rotacje agentów na posterunkach. Szkoli agentów ochrony i prowadzi nadzór nad dokumentacją roboczą, kontroluje i egzekwuje znajomość procedur alarmowych. Po podpisaniu umowy na ochronę Koordynator ściśle współdziała z przedstawicielem Zleceniodawcy oraz uczestniczy w spotkaniach, na których uzgadniane są wszystkie zagadnienia dotyczące pracy ochrony. Koordynator Ds. Ochrony dokonuje również niezapowiedzianych kontroli na chronionym obiekcie (zarówno nocnych jak i dziennych). Koordynator jest całodobowo do Państwa dyspozycji i w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń niezwłocznie udaje się na obiekt.

- Dyrektor ds. Ochrony- odpowiada za proces rekrutacji pracowników na dany obiekt, sporządza Instrukcję Ochrony, prowadzi okresowe audyty i weryfikuje aktualność wdrożonych procedur. Kilka razy w miesiącu przeprowadza niezapowiedziane kontrole, oceniając zarówno pracę koordynatorów, jak i agentów ochrony.  W razie potrzeby spotyka się z przedstawicielem Zleceniodawcy. Pod koniec każdego miesiąca klient otrzymuje raport dotyczący stanu zabezpieczenia obiektu za miesiąc poprzedni, z ewentualnymi propozycjami poprawy bezpieczeństwa.

 

 

ZAŁOGI KONTROLNO-INTERWENCYJNE

 

Załoga Kontrolno-Interwencyjna jest wysyłana na chroniony obiekt w każdej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Przyjazd załogi następuje po użyciu przez Agenta Ochrony mobilnego przycisku napadowego. W krytycznym momencie gdy brak jest czasu na wykonanie połączenia telefonicznego mobilny przycisk napadowy pozwala przekazać sygnał alarmowy bezpośrednio do Stacji Monitorowania i  pilnie wezwać wsparcie Załogi Kontrolno-Interwencyjnej. Załogi Kontrolno-Interwencyjne dyżurują całodobowo w rejonie najbliższym Państwa zamieszkania i zadaniem ich jest podejmowanie natychmiastowych interwencji na otrzymane sygnały oraz prowadzenie działań prewencyjnych. W wypadku zdarzenia, gdy wymagane jest dodatkowe wsparcie na miejsce wysyłane są Załogi z sąsiednich rejonów. W skład Załóg Kontrolno-Interwencyjnych wchodzą doświadczeni i odpowiednio wyszkoleni, posiadający Licencję Pracownika Ochrony Fizycznej Agenci Ochrony którzy posiadają i są uprawnieni do użycia środków przymusu bezpośredniego ( w postaci: pałek wielofunkcyjnych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, kajdanek,  a także broni palnej).  W umowie określamy maksymalne czasy dojazdu Załogi do miejsca zdarzenia na: do 15 min. w  dzień i do 5 min. w nocy, jednak  rzeczywisty czas dojazdu jest wiele krótszy.

Załoga Kontrolno-Interwencyjna w przypadku usiłowania bądź popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu w chronionym obiekcie (na przykład kradzieży, włamania, rozboju) dokonuje:

a. udaremnienia dokonania czynu zabronionego,

b. ujęcia sprawcy i przekazania w ręce Policji,

c. zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia przedstawiciela Zleceniodawcy.

d. w przypadku napadu rabunkowego - podjęcia zewnętrznych działań obserwacyjno- blokadowych do czasu przybycia    Policji i współpraca z nią w likwidacji zagrożenia.

 

 

CAŁODOBOWA STACJA MONITOROWANIA

 

Dyspozytor Stacji Monitorowania całodobowo koordynuje działania pracowników ochrony i Grup Kontrolno-Interwencyjnych z wykorzystaniem systemów łączności, kontroli obchodów i systemu GPS.

Dyspozytor całodobowo nadzoruje jakość pracy pracowników ochrony w obiektach chronionych poprzez min. kontrolę obchodów oraz systematyczną kontrolę stanu osobowego. Wymusza na agentach ochrony wykonywanie określonych, wcześniej zaplanowanych czynności kontrolnych i obchodowych. Po otrzymaniu sygnału alarmowego, natychmiast ustala jego przyczynę i podejmuje odpowiednie działania w celu przywrócenia prawidłowego stanu ochrony. natychmiastową reakcję na przyjęte sygnały alarmowe i napadowe.

 

 

KWALIFIKACJE, SPOSOBY REKRUTACJI I SZKOLENIA AGENTÓW OCHRONY

 

Protego Security przywiązuje ogromną wagę do doboru i wyszkolenia personelu. Wysokie wymogi stawiane przez naszych Klientów zmuszają nas do prowadzenia właściwej polityki kadrowej i selektywnego doboru kadr.

Wszyscy pracownicy firmy „PROTEGO SECURITY” spełniają poniższe kryteria:

- posiadają obywatelstwo polskie,

- ukończone 21 lat,

- dobry stan zdrowia,

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

- są niekarani ( posiadają aktualne Zaświadczenie O Niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

- nieposzlakowana opinia oraz udokumentowany przebieg pracy zawodowej (w większości przypadków sprawdzana jest opinia byłych pracodawców),

- posiadają opinię z właściwej terytorialnie jednostki policji (w miarę możliwości),

- gotowi są podporządkować się dyscyplinie służbowej.

 

W trakcie pracy w naszej firmie wszyscy agenci ochrony przechodzą systematycznie dodatkowe szkolenia (szkolenia ppoż., szkolenia z obsługi elektronicznych systemów zabezpieczeń itp.)  oraz testy potwierdzające ich wiedzę i przydatność do wykonywanego zawodu.

W celu podnoszenia poziomu świadczonych usług Protego Security wprowadziło system motywacyjny przewidujący nagrody jednorazowe, premie kwartalne oraz premie roczne dla najbardziej zaangażowanych oraz wyróżniających się Agentów Ochrony.

 

 

UBIÓR AGENTÓW OCHRONY

 

 

Umundurowanie pracowników ochrony PROTEGO SECURITY uzależnione jest od charakteru obiektu, wykonywanych zadań oraz pory roku. Standardowo uniformy naszych pracowników są widocznie oznakowane logotypem oraz nazwą naszej firmy, każdy z pracowników posiada również identyfikator ze zdjęciem. Dbamy o to, aby mundury naszych pracowników były najwyższej jakości, wyglądały profesjonalnie oraz były praktyczne w użytkowaniu. W kwestii umundurowania jesteśmy elastyczni- możemy zastosować również Państwa logotyp lub nazwę na standardowym umundurowaniu  PROTEGO SECURITY. Wszystkie szczegóły dotyczące wyglądu zewnętrznego Agenta Ochrony zgodne będą z ustaleniami oraz wymaganiami Klienta.