POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PROTEGO SECURITY SP. Z O.O.

Zobowiązanie do ochrony danych osobowych

Jako prężnie rozwijająca się spółka, zaangażowana w zapewnienie bezpieczeństwa Naszych Klientów, mamy świadomość, że zaufanie, wiarygodność oraz rzetelne podejście do prowadzonej działalność to Nasz największy atut doceniany przez Klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników.

Dlatego jako spółka, ceniąca prawo do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych
w związku z prowadzoną działalnością ustanowiliśmy niniejszą politykę ochrony danych osobowych, która zobowiązuje Nas oraz naszych dyrektorów i pracowników, aby chronić i przetwarzać dane zgodnie z:

 • Zasadą zgodności z prawem, bezstronność i jawność.

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, bezstronny i jawny, celem ochrony indywidualnych praw podmiotów danych.

 • Zasadą ograniczenia wykorzystania danych do określonych celów 

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą uzyskiwane wyłącznie w wyraźnie określonych oraz uzasadnionych celach oraz nie będą przetwarzane w sposób z nimi niezwiązany.

 • Zasadą poprawność/prawdziwość danych.

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą poprawne i, o ile to konieczne, aktualizowane.

 • Zasadą oszczędność/minimalizacja danych.

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą adekwatne i odpowiednie, a ich zakres ograniczony będzie do niezbędnego minimum. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż to konieczne.

 • Zasadą respektowania praw podmiotów danych.

Spółka respektuje prawa wszystkich podmiotów wskazanych w RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać poniżej oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj poniżej.

 • Zasadą informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

Spółka zobowiązuje się do wypełniania wobec podmiotów danych obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO w momencie przetwarzania danych osobowych.

 • Zasadą bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przez Spółkę będą przetwarzane w sposób bezpieczny. Stosownie do rodzaju ryzyka, przeciwko nieuprawnionemu przetwarzaniu lub zmianie oraz utracie, zniszczeniu lub nieuprawnionemu ujawnianiu lub udostępnianiu przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych zostaną podjęte środki techniczne lub organizacyjne.

 • Zasadą ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych. 

Spółka zobowiązuje się, że domyślnie przetwarzane będą tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych będzie stosowana podczas opracowywania nowych usług.

 • Zasada Odpowiedzialność

 • Spółka zobowiązuje się, że wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych będą przeprowadzane odpowiedzialnie i jest w stanie to wykazać. W sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:

 • wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;

 • listownie na podany adres zamieszkania;

 • lub umieszczając informację na stronie www. protegosecurity.eu

Zasada informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

Obowiązek informacyjny względem:

 • Naszych obecnych, byłych i potencjalnych Klientów i ich pracowników

 • Naszych Podwykonawców i ich pracowników

 • Wobec kandydatów do pracy

 • Wobec Nadawców korespondencji elektronicznej

 • Wobec gości odwiedzających biura, objętych monitoringiem wizyjnym

Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, byłych Klientów i/lub potencjalnych Klientów przez Protego Security Sp. z o.o.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych Klientów, byłych Klientów i/lub potencjalnych Klientów jest Protego Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(01-258 Warszawa), ul. Fort Wola 22
. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: ochronadanych@protegosecurity.eu lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Protego Security Sp. z o.o., Warszawa (01-258 Warszawa); ul Fort Wola 22 z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres
e-mail: ochronadanych@protegosecurity.eu lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Protego Security Sp. z o.o., Warszawa (01-258 Warszawa); ul Fort Wola 22 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są w związku z przedstawieniem oferty handlowej
i prowadzonymi rozmowami handlowymi (marketing), realizacją podpisanej umowy (umowa), spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu prawa (prawo) lub w związku z zachowaniem niezbędnych informacji w związku z obroną przed lub dochodzeniem roszczeń wynikających z realizacji umowy oraz udzieleniem odpowiedzi na złożone pisma i reklamacje (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora).

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) „Rozporządzenia”;

 • wystawiania i księgowania faktur sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) „Rozporządzenia”;

 • obsługi płatności i rozliczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) i b) „Rozporządzenia”;

 • obsługi czynności serwisowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) „Rozporządzenia”;

 • prowadzenia analiz i statystyk, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”;

 • prowadzenia działań marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”;

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”;

 • archiwizacji danych i dokumentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”;

 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) „Rozporządzenia”.

Przetwarzanie danych oparte jest na:

 • wyrażonej zgodzie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) „Rozporządzenia”;

 • podstawie umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) „Rozporządzenia”;

 • obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze, wynikającym w szczególności z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) „Rozporządzenia”, np.:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa,

 • ustawy z dnia 27 września 1994 r. o rachunkowości,

 • ochronie żywotnych interesów (życia i zdrowia) Twoich lub innej osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) „Rozporządzenia”;

 • prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z żądania osoby przed zawarciem umowy (rozmowy handlowe) lub w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b),
z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z ustaleniem, obroną i dochodzeniem roszczeń oraz udzielenia odpowiedzi na pisma, reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. f), to podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych możemy odmówić zawarcia umowy lub zawrzeć ją na mniej atrakcyjnych warunkach, nie odpisać na złożone pismo lub reklamację lub nie przedstawić oferty handlowej dedykowanej Twoim oczekiwaniom.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie udzielonej zgody
w określonym celu np. wysyłanie faktur drogą elektroniczną, to podanie danych jest dobrowolne tak samo jak wyrażenie zgody. Należy również pamiętać, że Mają Państwo
w każdym momencie prawo do cofnięcia udzielony zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa, (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędne do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą być przechowywane:

 • dane dotyczące korespondencji nie związanej z realizacją umowy, reklamacji – 12 miesięcy od zakończenia celu ich przetwarzania;

 • dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego;

 • dane dotyczące wykonywania umowy – do 10 lat;

 • analiza i statystyka – do 10 lat;

 • dane dotyczące wyroków sądowych (nadużycia) – 10 lat od wydania wyroku;

 • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Protego Security Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,

 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:

 • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

 • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

 • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Czy Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach
  i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekażemy kopię przetwarzanych danych dotyczących Twojej osoby;

 • prawo do sprostowania – na tej podstawie masz prawo żądać sprostowania przetwarzanych danych,

 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie można żądać zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy lub na podstawie wyrażonej zgody
  w sposób zautomatyzowany – można żądać wydania danych osobowych zapisanych
  w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – na tej podstawie, można w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – na tej podstawie
  w każdym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia), sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

 • prawo wycofania zgody – na tej podstawie wyłącznie, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, można wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

 • prawo do skargi – na tej podstawie w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia” lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak mogę zrealizować określone prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. W tym celu należy zapoznać się z informacją dostępną poniżej na stronie www.protegosecurity.eu gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące trybu postępowania.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Panią/Pana.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?

W zależności od łączącej osobę fizyczną z Administratorem relacji, możemy przetwarzać
w szczególności następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe osób trzecich udostępnionych przez podmioty gospodarcze (pracodawców):

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania);

 • dane podmiotowe (np. nazwa i adres podmiotu, dane osoby reprezentującej);

 • dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);

 • dane identyfikacyjne (np. numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, numer NIP);

 • dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań, dane rachunku bankowego);

 • dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji);

 • dane kontraktowe (np. dane wynikające z podpisanych umów, porozumień);

 • dane dotyczące powiązań prawnych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, upoważnieniem);

 • dane dostępne publicznie (np. dane z księgi wieczystej);

 • dane techniczne (np. dane nieruchomości, stanu zabezpieczeń, itp.).

 • dane korespondencyjne (np. treść korespondencji).

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Możemy jednak w uzasadnionych przypadkach np. w celu potwierdzenia danych lub zweryfikowania złożonych oświadczeń pozyskać dane z:

 • Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

 • Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych podwykonawców i ich pracowników przez Protego Security Sp. z o.o.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych podwykonawców i ich pracowników jest Protego Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-258 Warszawa), ul. Fort Wola 22. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: ochronadanych@protegosecurity.eu lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Protego Security Sp. z o.o., Warszawa (01-258 Warszawa); ul. Fort Wola 22 z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres
e-mail:
ochronadanych@protegosecurity.eu lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Protego Security Sp. z o.o., Warszawa (01-258 Warszawa); ul. Fort Wola 22 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją umowy na wykonanie usługi (umowa), spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (prawo) lub w związku z zachowaniem niezbędnych informacji w związku z obroną przed lub dochodzeniem roszczeń wynikających z realizacji umowy oraz udzieleniem odpowiedzi na złożone pisma i reklamacje (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora).

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) „Rozporządzenia”;

 • wystawiania i księgowania faktur, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) „Rozporządzenia”;

 • obsługi płatności i rozliczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) i b) „Rozporządzenia”;

 • prowadzenia analiz i statystyk, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”;

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”;

 • archiwizacji danych i dokumentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”;

 • udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) „Rozporządzenia”;

 • prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.

Przetwarzanie danych oparte jest na:

 • wyrażonej zgodzie, art. 6 ust. 1 lit. a) „Rozporządzenia”;

 • podstawie umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) „Rozporządzenia”;

 • obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze, wynikającym w szczególności z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) „Rozporządzenia”, np.:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa,

 • ustawy z dnia 27 września 1994 r. o rachunkowości.

 • prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b), z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z ustaleniem, obroną i dochodzeniem roszczeń lub w celu udzielenia odpowiedzi na złożone pisma lub reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. f), to podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych możemy odmówić zawarcia umowy.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie udzielonej zgody
w określonym celu np. wysyłanie faktur drogą elektroniczną, to podanie danych jest dobrowolne tak samo jak wyrażenie zgody. Należy również pamiętać, że Mają Państwo
w każdym momencie prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa, (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędne do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą być przechowywane:

 • dane korespondencyjne lub reklamacje – 12 miesięcy do zakończenia celu ich przetwarzania;

 • dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego;

 • dane dotyczące wykonania umowy – do 10 lat;

 • analiza i statystyka – do 10 lat;

 • dane dotyczące wyroków sądowych (nadużycia) – 10 lat od wydania wyroku.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Protego Security Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,

 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:

 • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,

 • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,

 • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Czy Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach
  i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekażemy kopię przetwarzanych danych dotyczących Twojej osoby;

 • prawo do sprostowania – na tej podstawie masz prawo żądać sprostowania przetwarzanych danych;

 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie można żądać zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy lub na podstawie wyrażonej zgody
  w sposób zautomatyzowany – można żądać wydania danych osobowych zapisanych
  w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – na tej podstawie
  w każdym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług), sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

 • prawo wycofania zgody – na tej podstawie wyłącznie, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, można wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

 • prawo do skargi – na tej podstawie w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia” lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak mogę zrealizować określone prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. W tym celu należy zapoznać się z informacją dostępną poniżej na stronie www.protegosecurity.eu gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące trybu postępowania.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Panią/Pana.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?

W zależności od łączącej osobę fizyczną z Administratorem relacji, możemy przetwarzać
w szczególności następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe osób trzecich udostępnionych przez podmioty gospodarcze (pracodawców):

 • dane osobowe w zakresie przedstawiciela reprezentującego podmiot i/lub jego pracownika (np. imię i nazwisko, stanowisko);

 • dane podmiotowe (np. nazwa i adres podmiotu, dane osoby reprezentującej);

 • dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);

 • dane identyfikacyjne (np. numer NIP, numer KRS, numer REGON);

 • dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań, dane rachunku bankowego);

 • dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji);

 • dane kontraktowe (np. dane wynikające z podpisanych umów, porozumień);

 • dane dotyczące powiązań prawnych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, upoważnieniem);

 • dane dostępne publicznie (np. dane z KRS, dane z CEDIG).

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Możemy jednak w uzasadnionych przypadkach np. w celu potwierdzenia danych lub zweryfikowania złożonych oświadczeń pozyskać dane z:

 • Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

 • Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydata do pracy przez Protego Security Sp. z o.o.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych kandydatów do pracy jest Protego Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-258 Warszawa), ul. Fort Wola 22.
Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: ochronadanych@protegosecurity.eu
lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Protego Security Sp. z o.o., Warszawa (01-258 Warszawa); Fort Wola 22 z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres
e-mail: ochronadanych@protegosecurity.eu lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Protego Security Sp. z o.o., Warszawa (01-258 Warszawa); Fort Wola 22 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych ?

Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym lub w przypadku wyrażenia oddzielnej zgody również w związku z przyszłymi postepowaniami rekrutacyjnymi oraz w związku z zachowaniem niezbędnych informacji w związku z obroną przed lub dochodzeniem roszczeń wynikających z dokonanego wyboru (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora).

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • wybrania kandydata na określone stanowisko pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz c) „Rozporządzenia”;

 • prowadzenia analiz i statystyk, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”;

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”;

 • udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.

Przetwarzanie danych oparte jest na:

 • wyrażonej zgodzie, art. 6 ust. 1 lit. a) „Rozporządzenia”;

 • obowiązku prawnym, art. 6 ust. 1 lit. c) „Rozporządzenia”;

 • prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia złożonych dokumentów aplikacyjnych. W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych mamy prawo do nierozpatrywania złożonej aplikacji w procesie rekrutacyjnym.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie udzielonej zgody
w określonym celu, to podanie danych jest dobrowolne tak samo jak wyrażenie zgody. Należy również pamiętać, że Mają Państwo w każdym momencie prawo do cofnięcia udzielony zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe złożone w danym procesie rekrutacyjnym przetwarzamy do 3 miesięcy od zakończenia postępowania.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Protego Security Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,

 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:

 • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,

 • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,

 • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Czy Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach
  i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekażemy kopię przetwarzanych danych dotyczących Twojej osoby;

 • prawo do sprostowania – na tej podstawie masz prawo żądać sprostowania przetwarzanych danych;

 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie można żądać zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy lub na podstawie wyrażonej zgody
  w sposób zautomatyzowany – można żądać wydania danych osobowych zapisanych
  w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – na tej podstawie
  w każdym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług), sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

 • prawo wycofania zgody – na tej podstawie wyłącznie, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, można wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

 • prawo do skargi – na tej podstawie w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia” lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak mogę zrealizować określone prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. W tym celu należy zapoznać się z informacją dostępną poniżej na stronie www.protegosecurity.eu gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące trybu postępowania.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Panią/Pana.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?

Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia);

 • dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);

 • dane wizerunkowe (np. zdjęcie);

 • dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji);

 • dane personalne (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, zainteresowania).

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych Nadawców korespondencji elektronicznej niezwiązanej lub związanej ze świadczonymi usługami lub zawartymi umowami

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych Nadawców korespondencji elektronicznej niezwiązanej lub związanej ze świadczonymi usługami lub zawartymi umowami jest Protego Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-258 Warszawa), ul. Fort Wola 22. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: ochronadanych@protegosecurity.eu lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Protego Security Sp. z o.o., Warszawa (01-258 Warszawa), ul. Fort Wola 22 z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres
e-mail:
ochronadanych@protegosecurity.eu lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Protego Security Sp. z o.o., Warszawa (01-258 Warszawa), ul. Fort Wola 22 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzoną korespondencją oraz z potrzebą
zachowania niezbędnych informacji w związku z obroną przed lub dochodzeniem roszczeń wynikających z korespondencji (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora).

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję związaną z realizacją umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), lub w sytuacji niezwiązanej z realizacją umowy art. 6 ust. 1 lit. a) i f) „Rozporządzenia”.

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.

Przetwarzanie danych oparte jest na:

 • wyrażonej zgodzie, art. 6 ust. 1 lit. a) „Rozporządzenia”;

 • umowie, art. 6 ust. 1 lit. b) „Rozporządzenia”;

 • prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie udzielonej zgody
w określonym celu, to podanie danych jest dobrowolne tak samo jak wyrażenie zgody. Należy również pamiętać, że Mają Państwo w każdym momencie prawo do cofnięcia udzielony zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacji, gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie zawartej umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych może skutkować np. nieudzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą być przechowywane:

 • dane korespondencyjne (niezwiązane z umową) – do 12 miesięcy od udzielenia odpowiedzi;

 • dane korespondencyjne (związane z umową) – do 24 miesięcy od zakończenia umowy.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Protego Security Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,

 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:

 • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,

 • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,

 • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Czy Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach
  i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekażemy kopię przetwarzanych danych dotyczących Twojej osoby;

 • prawo do sprostowania – na tej podstawie masz prawo żądać sprostowania przetwarzanych danych;

 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie można żądać zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy lub na podstawie wyrażonej zgody
  w sposób zautomatyzowany – można żądać wydania danych osobowych zapisanych
  w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – na tej podstawie
  w każdym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług), sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

 • prawo wycofania zgody – na tej podstawie wyłącznie, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, można wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

 • prawo do skargi – na tej podstawie w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia” lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak mogę zrealizować określone prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. W tym celu należy zapoznać się z informacją dostępną poniżej, na stronie www.protegosecurity.eu gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące trybu postępowania.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Panią/Pana.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?

Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko);

 • dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);

 • dane wizerunkowe (np. zdjęcie);

 • dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji);

 • dane zawodowe (np. Nazwa podmiotu, adres, stanowisko).

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Obowiązek Informacyjny wobec Gości Protego Security Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych Gości w związku z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego jest Protego Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-258 Warszawa), ul. Fort Wola 22. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: ochronadanych@protegosecurity.eu lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Protego Security Sp. z o.o., Warszawa (01-258 Warszawa), ul. Fort Wola 22 z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres
e-mail: ochronadanych@protegosecurity.eu lub pocztą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Protego Security Sp. z o.o., Warszawa (01-258 Warszawa), ul. Fort Wola 22 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych przez monitoring wizyjny jest zapewnienie bezpieczeństwa osób (pracowników) oraz ochrony mienia.

Przetwarzanie danych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres do 30 dni, z zastrzeżeniem zabezpieczenia nagrania stanowiącego dowód w prowadzonym postepowaniu, aż do momentu ustania celu przetwarzania.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Protego Security Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,

 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:

 • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,

 • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,

 • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Czy Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach
  i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – na tej podstawie
  w każdym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych), sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

 • prawo do skargi – na tej podstawie w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia” lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak mogę zrealizować określone prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. W tym celu należy zapoznać się z informacją dostępną poniżej, na stronie www.protegosecurity.eu gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące trybu postępowania.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które może wywołać skutki prawne lub znacząco wpływać na osobę, której dane dotyczą.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?

Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych:

 • wizerunek osoby;

 • cechy fizyczne;

 • markę i numer rejestracyjny pojazdu;

 • czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

INFORMACJA O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBIE FIZYCZNEJ NA MOCY PRZEPISÓW RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji

o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych przez Nas posiadanych, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach ich pozyskania w sytuacji, gdy nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

W sytuacji, gdy posiadane przez Nas Twoje dane osobowe są niezgodne lub błędne, Masz prawo do żądania ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2. Wniosłaś/Wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;

3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

5. Cofnęłaś/Cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziesz Mogła/Mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in., jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

1. jeżeli Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3. dane osobowe nie są już Nam potrzebne, ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4. w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli:

1. przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą, a

2. jednocześnie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Na skutek sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ŻĄDANIA REALIZACJI PRAWA NA MOCY PRZEPISÓW RODO

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw można złożyć:

w formie pisemnej na adres: 01-258 Warszawa ul. Fort Wola 22.

drogą e-mailową na adres: ochronadanych@protegosecurity.eu

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem

w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.

Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, dane teleadresowe oraz szczegóły żądania.

Wniosek rozpatrywany jest:

a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

b) w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

c) w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia jego otrzymania.

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba, że wniosek został złożony drogą elektroniczną lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

W sytuacji, gdy uznamy, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, możemy zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, które nam to umożliwią.

Zasady pobierania opłat

Postępowanie w sprawie składanych wniosków, co do zasady jest nieodpłatne.

Jednakże, jeśli wykażemy, że żądanie wnioskodawcy jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

pobrać wynagrodzenie do wysokości kosztu udzielenia odpowiedzi lub

odmówić podjęcia działań w związku z wniesionym żądaniem.

W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty wnioskodawca, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony

Nasza strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close